แหล่งความรู้

GMP กับน้ำดื่มบรรจุขวด

                    

                    ปัญหา คุณภาพน้ำบริโภค สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากข้อบกพร่องของสถานที่ผลิต กระบวนการผลิต รวมทั้งสุขลักษณะของอุปกรณ์ เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีมาตรการทั้งทางกฎหมายและมาตรการ สนับสนุนต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยใช้ระบบคุณภาพต่างๆ ไม่ว่า GMP หรือ HACCP แต่เป็นในลักษณะของความสมัครใจ (Voluntary)

                    ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ควรเข้มงวดใน การควบคุมสถานที่ผลิต โดยนำหลักเกณฑ์ GMP ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานที่จะมีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์มากำหนดเป็นกฎหมาย (Mandatory) และอาศัยอำนาจตามมาตรา 6(7) ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 จึงได้จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริโภค (ฉบับที่ 3) ซึ่งจะกำหนดในส่วนของวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งทั้งหมดก็คือหลักเกณฑ์ GMP นั่นเอง และหลักเกณฑ์นี้ได้มาจากข้อกำหนด GMP สุขลักษณะทั่วไปและ GMP น้ำบริโภคที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดขึ้นตามหลักเกณฑ์สากล และนำมาปรับให้สอดคล้องกับศักยภาพปัจจุบันของสถานที่ผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตน้ำ บ้านเราสามารถพัฒนายกระดับในระดับหนึ่งก่อนที่จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับ สากลทั้งหมดในอนาคตต่อไป

ที่มา: http://www.fda.moph.go.th/